RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Archiwum miesięczne: Listopad 2015

2015-11-09

Szkolenia dla władz samorządowych

Szkolenia dla władz samorządowych w zakresie gospodarki przestrzennej 

Jednym z głównych zadań Stowarzyszenia Urbanistów Polski Północnej jest doradztwo i edukacja w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, skierowane do radnych gminnych, wójtów i burmistrzów oraz pracowników  urzędów miejskich i gminnych, którzy stanowią i realizują politykę  przestrzenną. Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na znaczenie zarządzania przestrzenią w całokształcie zadań władz samorządowych. Większa świadomość tych zagadnień będzie sprzyjać:

- większemu  zaangażowaniu radnych w kreowanie polityki przestrzennej, ze zwróceniem uwagi na kształtowanie ładu przestrzennego, ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego, dobre wykorzystanie walorów krajobrazowych oraz efektywność ekonomiczną inwestycji infrastrukturalnych;

- profesjonalnemu rozwiązywaniu problemów przestrzennych dzięki umiejętności ujawniania i eliminowania sytuacji konfliktowych;

- stworzeniu platformy współpracy SUPP z władzami samorządowymi.

W celu zainteresowania władz gminnych organizacją szkoleń dla radnych i urzędników samorządowych została opracowana przedmiotowa oferta oraz wykorzystane zostały kontakty członków miejskich i gminnych komisji architektoniczno-urbanistycznych. Należy jednak stwierdzić, że zainteresowanie miast i gmin problemami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym jest niewielkie. Do końca października 2015 r. udało się przeprowadzić tylko 2 szkolenia – jedno w rejonie Bydgoszczy i drugie w rejonie Gdańska. Ponadto przeprowadzono wstępne rozmowy w sprawie szkoleń z trzema kolejnymi samorządami.

Mimo dość miernych osiągnięć SUPP na tym polu w bieżącym roku uważam, że działania szkoleniowo-edukacyjne skierowane do organów kreujących politykę przestrzenną kraju i będących głównym partnerem środowiska urbanistów w ich działalności zawodowej, są nadal bardzo ważne i trzeba zrobić wszystko w celu ich upowszechnienia. 

Szkolenia w rejonie gdańsko-elbląskim

W dniu 14.10.2015r. odbyło się szkolenie radnych w gminie Cedry Wielkie, w rejonie aglomeracji gdańskiej. W szkoleniu uczestniczyli oprócz radnych wójt gminy, sołtysi z terenu gminy oraz zainteresowani urzędnicy. Szkolenie prowadzili mgr inż. arch. Jacek Bocheński i mgr inż. arch. Piotr Kaniewski. Podczas szkolenia omówiono:

1)  szczególną rolę gminy w zarządzaniu przestrzenią;

2) instrumenty prawne służące temu zarządzaniu, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zakres i procedury ich formułowania);

3) ostateczne efekty studium i planów miejscowych w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych i zapewnienie efektywności ekonomicznej rozwiązań przestrzennych;

4) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w planowaniu przestrzennym w świetle obowiązujących przepisów;

5) ustalenia ogólne dotyczące prac związanych ze sporządzeniem planu (prace przedprojektowe, prace związane z opracowaniem planu);

6) czynności związane ze sporządzeniem planu w podziale na czynności proceduralne i merytoryczne, leżące w kompetencji gminy oraz w kompetencji projektanta;

7) zasady wyliczania wartości prac związanych z opracowaniem planu. 

Szkolenia w rejonie bydgoskim

W dniu 14.07 2015r odbyło się szkolenie dla Radnych Gminy Osielsko związane z gospodarką przestrzenną. Szkolenie przeprowadził mgr inż. arch. Paweł Łukowicz. Wzięło w nim udział 25 osób, w tym większość radnych, kilku sołtysów i kilka osób z urzędu gminy. Omówiono zagadnienia:

1) dziedzictwo kształtowania terenów wiejskich;

2) przestrzeń prywatna czy już przestrzeń publiczna.

2015-11-16

Ustawa o rewitalizacji

Informujemy, że Ustawa o rewitalizacji ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2015 r. – Poz. 1777.
Wchodzi w życie z dniem 18 listopada.
Treść ustawy jest dostępna na stronie sejmowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777

2015-11-19

V Kongres Urbanistyki Polskiej - relacja

V Kongres Urbanistyki Polskiej połączony z XIII Kongresem Miast Polskich odbył się w Łodzi w dniach 9-11 września 2015 roku. Organizatorami Kongresu byli: Towarzystwo Urbanistów Polskich , Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Związek Miast Polskich oraz Miasto Łódź i Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W obradach Kongresu brało udział około 650 osób. Organizatorzy umożliwi uczestnikom Kongresu prezentacje zagadnień badawczych i praktycznych w formie posterowej. Największa część wystawy obejmowała prezentacje efektów 10-letniej działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi opartej
o najnowsze technologie. Prezentowano m.in. „ Budowę cyfrowej Łodzi 3D”. Do budowy modeli budynków i zieleni 3D, prezentowanych w formie makiet, wykorzystywano zdjęcia lotnicze, wzbogacone o skaning laserowy o dużej rozdzielczości i szczegółowości, wykonane dla obszaru o powierzchni 85km² (30% powierzchni miasta).

Głównym tematem Kongresu był szeroko rozumiany „Powrót do Centrum”.
Obrady Kongresu obejmowały sesje plenarne (Prolog -doświadczenia międzynarodowe; Rozwój miasta do wewnątrz, podsumowanie w formie prezentacji sesji panelowych) oraz 2 sesje panelowe.

Sesja I – Centrum w mieście zrównoważonym, obejmowała dwa równoległe panele:

Sesja IA- Centrum wielkomiejskie, współczesne procesy urbanizacji, siły destrukcji, mechanizmy naprawy, publiczny charakter centrum.

Sesja IB – Tożsamość lokalna, zjawiska wykluczenia społecznego, partycypacja społeczna, mieszkania dla wszystkich grup społecznych.

Sesja II – Rewitalizacja centrum miasta, obejmowała dwa następujące panele

Sesja IIA – Miasto zwarte, kontrrewolucja urbanistyczna, społeczny udział w rewitalizacji, bariery rewitalizacji, regeneracja terenów pokolejowych i poprzemysłowych oraz ich wpływ na centrum.

Sesja IIB – Kulturowy wymiar rewitalizacji, samorządowe doświadczenia w zakresie rewitalizacji.

W sesji kończącej obrady przyjęto Deklarację Kongresu pt.”Karta Łódzka – Powrót do Centrum” zaproponowaną przez Radę Towarzystwa Urbanistów Polskich. Na zakończenie ostatniej sesji odbyła się uroczystość przekazania flagi w ręce Gdyni -  zdeklarowanego organizatora Kongresu 2019. Flagę przejmował Wiceprezydent Miasta Gdyni arch. Marek Stępa oraz kol. Karolina Krośnicka Prezes Oddziału Gdańskiego TUP.