RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Archiwum miesięczne: Luty 2016

2016-02-03

Ustawa o związkach metropolitalnych

Informujemy i przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 roku, poz.1890)

Ustawa określa tryb i zasady tworzenia Związków Metropolitalnych. Związki takie mogą być powoływane na wniosek samorządów lokalnych Rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym do 30 kwietnia. Granice tych Związków mają być wyznaczone z uwzględnieniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowanych procesów urbanizacyjnych, oraz jednorodności układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Związek taki ma obejmować obszar zamieszkiwany przez co najmniej 500 tys. mieszkańców.
Zadaniami publicznymi Związku Metropolitalnego jest:

  • kształtowanie ładu przestrzennego;
  • rozwój obszaru związku;
  • publiczny transport zbiorowy na obszarze związku;
  • współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku;
  • promocja obszaru metropolitalnego.

Ustawa określa ponadto zasady organizacyjne działania Związku, jego władze, mienie, finanse.
Ustawa wprowadziła także zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym wprowadzony mowy dokument planistyczny – „Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego”, którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2016-02-17

Zaproszenie na debatę

Serdecznie zapraszamy na debatę nt. obecnej sytuacji urbanistyki i architektury Gdańska, która odbędzie się dnia  23. lutego 2016 r. o godz. 17:00 w siedzibie Sarp w Dworze Bractwa Św. Jerzego.

Wprowadzeniem debaty będzie prezentacja Prof. Wiesława Gruszkowskiego, poświęcona ocenie stanu aktualnego i możliwości zagospodarowania śródmieścia Gdańska. Debata jest organizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Wybrzeże  oraz  Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Gdańsk w ramach cyklu spotkań otwartych, odbywających się pod hasłem „Inicjatywa śródmieście”, którego tematyka poświęcona będzie różnym aspektom funkcjonowania i kształtowania śródmieść.Honorowy patronat nad cyklem spotkań objął Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Serdecznie zapraszamy do udziału.


 

 

2016-02-15

Rozporządzenie-Zasady techniki prawodawczej

W dniu 1 marca b.r. wchodzi w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 1812.

Zasady te obowiązują m.in. przy formułowaniu uchwał rad gmin w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Warto więc zapoznać się z wprowadzanymi zmianami.

Przepisy dotychczasowe znajdą zastosowanie jedynie do projektów aktów prawnych podlegających uzgodnieniom, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostały skierowane do uzgodnień, a w przypadku projektów aktów prawnych niepodlegających uzgodnieniom – które przed tym dniem zostały skierowane do podpisu.

Rozporządzenie w załaczniku

Załączone pliki:

  1. Tekst rozporządzenia  789.5 KB
2016-02-26

Wystawa

 KONKURS SARP O/Wybrzeże NA OPRACOWANIE  KONCEPCJI  ESTETYZACJI  FRONTÓW  WODNYCH W  PORCIE GDAŃSK W GDAŃSKU 

zapraszamy na ogłoszenie wyników Konkursu, debatę i wystawę prac konkursowych, która odbędzie się dnia

02 marca 2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie SARP - Dworze Bractwa Św. Jerzego.
 
Organizatorem Konkursu jest:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku
 Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu
Stowarzyszenie Architektów Polskich O. Wybrzeże 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału.
 W imieniu Organizatorów,
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat
 
Prezes SARP O/Wybrzeże arch. Paweł Wład. Kowalski