RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Archiwum miesięczne: Czerwiec 2016

«Maj 2016 | Czerwiec 2016 | Lipiec 2016 »
2016-06-07

Seminarium 28.06.2016

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski zaprasza na Seminarium pt.

” Powrót witalności czyli rewitalizacja społeczno – ekonomiczno - przestrzenna”

28 czerwca 2016 r.
siedziba SARP Oddział Wybrzeże, Gdańsk, ul. Targ Węglowy 27

Program szkolenia obejmuje dwa bloki tematyczne związane z ekonomicznymi, społecznymi i przestrzennymi aspektami rewitalizacji.

W pierwszym bloku zostaną poruszone kwestie społeczne oraz dotyczące wartości jakie niosą przestrzeń, w tym przestrzeń publiczna i krajobraz, oraz ich rola w procesie rewitalizacji. Poddana dyskusji zostanie kwestia krajobrazu kulturowego oraz jego znaczenia dla jakości życia. Przedmiotem dyskusji będzie również funkcja opracowań specjalistycznych, takich jak gminne programy rewitalizacji czy audyt krajobrazowy budujące ramy dla opracowań planistycznych. Poruszona w dyskusji będzie również kwestia zaangażowania społecznego w proces definiowania wartości w przestrzeni i w krajobrazie, tworzenia opracowań strategicznych i realizacji programów rewitalizacji, jak również późniejszej ich realizacji z udziałem społeczności lokalnej.

Drugi blok jest poświęcony materialnej i formalnej stronie działań rewitalizacyjnych. Procesy rewitalizacyjne wiążą się z inwestycjami, których finansowanie, realizacja i eksploatacja są efektem opracowań strategicznych i planistycznych. Dyskusja ma za zadanie poruszyć kwestie konsekwencji programów i dokumentów strategicznych,  wpływu gminnych programów rewitalizacji na działalność mieszkańców, podmiotów gospodarczych, inwestorów. Zagadnienia zostaną przedstawione z perspektywy urbanistycznej, architektonicznej, ekonomicznej i prawnej.

W załączeniu program oraz karta zgłoszeniowa.


Z poważaniem
Zarząd SUPP
Załączone pliki:

  1. Program Seminarium  113.7 KB
  2. Karta zgłoszeniowa  42.5 KB
2016-06-09

Konferencja_Gdynia

Konferencja „Mieszkać w Mieście. Problemy i wyzwania dla kształtowania współczesnej polityki mieszkaniowej”, która odbędzie się w Gdyni w dniach 23-24.06.2016 r. Konferencja ta jest współorganizowana  przez Miasto Gdynię, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnikę Gdańską we współpracy z International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).

Temat konferencji wiąże się z zagadnieniem mieszkalnictwa śródmiejskiego – a wiec szczególnego typu struktur mieszkaniowych, obec nie chętnie realizowanych na terenach rewitalizowanych w obszarach śródmiejskich. Struktury  te stanowią współcześnie przedmiot wielu badań i studiów. Z uwagi na ich sektorowość trudno jest jednak o wnioski o charakterze generalnym, pozwalające zarówno na określenie kierunków dalszych badań jak i rekomendacji dotyczącej kształtowania polityk mieszkaniowych  – zarówno na szczeblu krajowym jak i miejskim.

Celem konferencji jest więc zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat modelu kształtowania śródmiejskich struktur mieszkaniowych , a także wypracowanie wniosków dotyczących kierunków dalszych badań w tym zakresie. Wnioski z konferencji pozwolą także na uszczegółowienie dyskusji nad kierunkami wdrażania karty „Powrotu do Centrum”, wypracowanej w trakcie V Kongresu Urbanistyki Polskiej obradującego w Łodzi we wrześniu 2015r.

Obradom konferencji towarzyszyć będzie I edycja Gdyńskiej Szkoły Urbanistyki, współorganizowanej przez AESOP  – Association of European Schools of Planning  – a także wystawa „City Visions” obrazująca wizje przekształceń wybranych miast w XX wieku.

Szczegóły na stronie:
http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352%3Akonferencja-miedzynarodowa-mieszka-w-miecie&catid=40%3Aogolne&Itemid=122&lang=pl
2016-06-30

Opinia wiceministra T.Żuchowskiego o Ustawie

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w opinii wiceministra T. Żuchowskiego
08.06.2016, 10:25:17

Podczas majowego posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, wiceminister Tomasz Żuchowski przedstawił informacje o funkcjonowaniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najważniejszymi problemami są:

  • Skomplikowane i złożone przepisy systemu planowania w Polsce;
  • Brak wyważenia między interesem publicznym a interesami prywatnych podmiotów;
  • Zbyt wiele odszkodowań i brak finansowania planowania przestrzennego;
  • Złe studia, mało planów i wypaczona idea decyzji o warunkach zabudowy.

Minister krytycznie odniósł się do obecnego systemu, w szczególności do spójności między poziomami, określając go jako „bezwładny”. Więcej pod linkiem: http://urbnews.pl/ustawa-o-planowaniu-zagospodarowaniu-przestrzennym-28-powierzchni-polski-pokryte-planami-miejscowymi/

 
2016-06-01

III Walne Zebranie SUPP

Koleżanki i Koledzy, Członkowie SUPP

Zarząd Stowarzyszenia Urbanistów Północnej Polski 

zwołał Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie 28 czerwca 2016 roku, godz. 16:00

Gdańsk, Targ Węglowy 27 (siedziba SARP)

 

Prezes 

Wiesław Zymni

2016-06-30

Tekst jednolity Ustawy o pizp

Informujemy o wydrukowaniu w najnowszym Dzienniku Ustaw z dnia 4 czerwca 2016 roku nowego jednolitego tekstu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pełną treść Ustawy można pobrać ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/778

«Maj 2016 | Czerwiec 2016 | Lipiec 2016 »