RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Ogłoszenia z kategorii: Szkolenia

2016-07-10

Seminarium-prezentacja

W dniu 28 czerwca 2016 r.  odbyło się organizowane przez SUPP Seminarium pt.” Powrót witalności czyli rewitalizacja społeczno – ekonomiczno - przestrzenna”.

Prelegentom oraz uczestnikom Seminarium dziękujemy.

 

W załączniku udostępniamy Państwu prezentację pt. „Społeczna świadomość ważnej roli przestrzeni publicznych”

 

Autorzy: mgr inż. arch. Maria Czerniak, mgr inż. arch. Piotr Smolnicki

Współpraca: dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys

2016-06-07

Seminarium 28.06.2016

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski zaprasza na Seminarium pt.

” Powrót witalności czyli rewitalizacja społeczno – ekonomiczno - przestrzenna”

28 czerwca 2016 r.
siedziba SARP Oddział Wybrzeże, Gdańsk, ul. Targ Węglowy 27

Program szkolenia obejmuje dwa bloki tematyczne związane z ekonomicznymi, społecznymi i przestrzennymi aspektami rewitalizacji.

W pierwszym bloku zostaną poruszone kwestie społeczne oraz dotyczące wartości jakie niosą przestrzeń, w tym przestrzeń publiczna i krajobraz, oraz ich rola w procesie rewitalizacji. Poddana dyskusji zostanie kwestia krajobrazu kulturowego oraz jego znaczenia dla jakości życia. Przedmiotem dyskusji będzie również funkcja opracowań specjalistycznych, takich jak gminne programy rewitalizacji czy audyt krajobrazowy budujące ramy dla opracowań planistycznych. Poruszona w dyskusji będzie również kwestia zaangażowania społecznego w proces definiowania wartości w przestrzeni i w krajobrazie, tworzenia opracowań strategicznych i realizacji programów rewitalizacji, jak również późniejszej ich realizacji z udziałem społeczności lokalnej.

Drugi blok jest poświęcony materialnej i formalnej stronie działań rewitalizacyjnych. Procesy rewitalizacyjne wiążą się z inwestycjami, których finansowanie, realizacja i eksploatacja są efektem opracowań strategicznych i planistycznych. Dyskusja ma za zadanie poruszyć kwestie konsekwencji programów i dokumentów strategicznych,  wpływu gminnych programów rewitalizacji na działalność mieszkańców, podmiotów gospodarczych, inwestorów. Zagadnienia zostaną przedstawione z perspektywy urbanistycznej, architektonicznej, ekonomicznej i prawnej.

W załączeniu program oraz karta zgłoszeniowa.


Z poważaniem
Zarząd SUPP
Załączone pliki:

  1. Program Seminarium  113.7 KB
  2. Karta zgłoszeniowa  42.5 KB
2015-11-09

Szkolenia dla władz samorządowych

Szkolenia dla władz samorządowych w zakresie gospodarki przestrzennej 

Jednym z głównych zadań Stowarzyszenia Urbanistów Polski Północnej jest doradztwo i edukacja w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, skierowane do radnych gminnych, wójtów i burmistrzów oraz pracowników  urzędów miejskich i gminnych, którzy stanowią i realizują politykę  przestrzenną. Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na znaczenie zarządzania przestrzenią w całokształcie zadań władz samorządowych. Większa świadomość tych zagadnień będzie sprzyjać:

- większemu  zaangażowaniu radnych w kreowanie polityki przestrzennej, ze zwróceniem uwagi na kształtowanie ładu przestrzennego, ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego, dobre wykorzystanie walorów krajobrazowych oraz efektywność ekonomiczną inwestycji infrastrukturalnych;

- profesjonalnemu rozwiązywaniu problemów przestrzennych dzięki umiejętności ujawniania i eliminowania sytuacji konfliktowych;

- stworzeniu platformy współpracy SUPP z władzami samorządowymi.

W celu zainteresowania władz gminnych organizacją szkoleń dla radnych i urzędników samorządowych została opracowana przedmiotowa oferta oraz wykorzystane zostały kontakty członków miejskich i gminnych komisji architektoniczno-urbanistycznych. Należy jednak stwierdzić, że zainteresowanie miast i gmin problemami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym jest niewielkie. Do końca października 2015 r. udało się przeprowadzić tylko 2 szkolenia – jedno w rejonie Bydgoszczy i drugie w rejonie Gdańska. Ponadto przeprowadzono wstępne rozmowy w sprawie szkoleń z trzema kolejnymi samorządami.

Mimo dość miernych osiągnięć SUPP na tym polu w bieżącym roku uważam, że działania szkoleniowo-edukacyjne skierowane do organów kreujących politykę przestrzenną kraju i będących głównym partnerem środowiska urbanistów w ich działalności zawodowej, są nadal bardzo ważne i trzeba zrobić wszystko w celu ich upowszechnienia. 

Szkolenia w rejonie gdańsko-elbląskim

W dniu 14.10.2015r. odbyło się szkolenie radnych w gminie Cedry Wielkie, w rejonie aglomeracji gdańskiej. W szkoleniu uczestniczyli oprócz radnych wójt gminy, sołtysi z terenu gminy oraz zainteresowani urzędnicy. Szkolenie prowadzili mgr inż. arch. Jacek Bocheński i mgr inż. arch. Piotr Kaniewski. Podczas szkolenia omówiono:

1)  szczególną rolę gminy w zarządzaniu przestrzenią;

2) instrumenty prawne służące temu zarządzaniu, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zakres i procedury ich formułowania);

3) ostateczne efekty studium i planów miejscowych w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych i zapewnienie efektywności ekonomicznej rozwiązań przestrzennych;

4) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w planowaniu przestrzennym w świetle obowiązujących przepisów;

5) ustalenia ogólne dotyczące prac związanych ze sporządzeniem planu (prace przedprojektowe, prace związane z opracowaniem planu);

6) czynności związane ze sporządzeniem planu w podziale na czynności proceduralne i merytoryczne, leżące w kompetencji gminy oraz w kompetencji projektanta;

7) zasady wyliczania wartości prac związanych z opracowaniem planu. 

Szkolenia w rejonie bydgoskim

W dniu 14.07 2015r odbyło się szkolenie dla Radnych Gminy Osielsko związane z gospodarką przestrzenną. Szkolenie przeprowadził mgr inż. arch. Paweł Łukowicz. Wzięło w nim udział 25 osób, w tym większość radnych, kilku sołtysów i kilka osób z urzędu gminy. Omówiono zagadnienia:

1) dziedzictwo kształtowania terenów wiejskich;

2) przestrzeń prywatna czy już przestrzeń publiczna.