RSS |

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski

NIP:584-27-38-648, REGON: 360185377, KRS: 0000532445

tel: 601 869 910
konto bankowe:  71 1020 1811 0000 0302 0262 2900

Kontakt listowny: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 27 (Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama)

e-mail: biuro@supoiu.pl

Ogłoszenia z kategorii: Zmiany w prawie

2016-07-10

Zmiany legislacyjne

 • W dniu 2 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2016 r. poz. 904), w której wprowadzono zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany dotyczą art. 50 i art. 61 tej ustawy.
 • W dniu 16 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z dnia 1 lipca 2016 r. poz. 961).
  Ustawa ta określa zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i również wprowadza zmianę w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez dodanie w art. 15 ustępu 4.
2016-02-15

Rozporządzenie-Zasady techniki prawodawczej

W dniu 1 marca b.r. wchodzi w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 1812.

Zasady te obowiązują m.in. przy formułowaniu uchwał rad gmin w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Warto więc zapoznać się z wprowadzanymi zmianami.

Przepisy dotychczasowe znajdą zastosowanie jedynie do projektów aktów prawnych podlegających uzgodnieniom, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostały skierowane do uzgodnień, a w przypadku projektów aktów prawnych niepodlegających uzgodnieniom – które przed tym dniem zostały skierowane do podpisu.

Rozporządzenie w załaczniku

Załączone pliki:

 1. Tekst rozporządzenia  789.5 KB
2016-02-03

Ustawa o związkach metropolitalnych

Informujemy i przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 roku, poz.1890)

Ustawa określa tryb i zasady tworzenia Związków Metropolitalnych. Związki takie mogą być powoływane na wniosek samorządów lokalnych Rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym do 30 kwietnia. Granice tych Związków mają być wyznaczone z uwzględnieniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowanych procesów urbanizacyjnych, oraz jednorodności układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Związek taki ma obejmować obszar zamieszkiwany przez co najmniej 500 tys. mieszkańców.
Zadaniami publicznymi Związku Metropolitalnego jest:

 • kształtowanie ładu przestrzennego;
 • rozwój obszaru związku;
 • publiczny transport zbiorowy na obszarze związku;
 • współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku;
 • promocja obszaru metropolitalnego.

Ustawa określa ponadto zasady organizacyjne działania Związku, jego władze, mienie, finanse.
Ustawa wprowadziła także zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym wprowadzony mowy dokument planistyczny – „Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego”, którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2015-11-16

Ustawa o rewitalizacji

Informujemy, że Ustawa o rewitalizacji ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2015 r. – Poz. 1777.
Wchodzi w życie z dniem 18 listopada.
Treść ustawy jest dostępna na stronie sejmowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777

2015-10-28

Zmiana Ustawy

Informujemy, że w dniu 19 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana dotyczy zasad lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Opublikowana w Dzienniku Ustaw 27.10.2015 poz. 1713. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W załączeniu tekst Ustawy

Załączone pliki:

 1. Tekst Ustawy  88.4 KB
2015-09-02

Projekt zmiany ustawy-prace w toku

Informujemy, że w 18 sierpnia br. Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten obejmuje tzw. „małą zmianę”, przed zapowiadaną gruntowną zmianą ustawy, co być może nastąpi już w nowej kadencji organów Sejmu.

Szczegóły na stronie:

http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw-zaakceptowany-przez-rade-ministrow

 


2015-03-02

Ustawa krajobrazowa

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna zakończyła prace nad prezydenckim projektem ustawy krajobrazowej

Załączamy link do artykułu:

http://wyborcza.pl/1,91446,17451088,Podkomisja_sejmowa_zakonczyla_prace_nad_ustawa_krajobrazowa.html#ixzz3TECYeux4